Our Products

Product

Emerald

₹12,000.00 / Carat

Savar Naag Rudraksha

₹10.00 / Gram

Gada Shankh

₹100.00 / Pcs

Gomati Chakra

₹1,000.00 / Kg

Krushna Kaudi

₹1,000.00 / Kg

Laxmi Kaudi

₹70.00 - ₹80.00 / Pcs

Navi Shankh

₹200.00 / Pcs

Pret Kaudi

₹800.00 / Kg

Sukla Kaudi

₹700.00 / Kg

Swarna Kaudi

₹25.00 - ₹40.00 / Pcs

Trijuti Rudraksha

₹0.00 / Pcs

Ganesh Rudraksha

₹0.00 / Pcs

White Sandalwood

₹12,000.00 / Kg

Ajmoda

₹120.00 / Kg

Akarakara Root

₹1,200.00 / Kg

Amla

₹220.00 / Kg

Anantamul

₹5,000.00 / Kg

Apaamarg

₹200.00 / Kg

Ashwagandha Root

₹750.00 / Kg

Bacha

₹150.00 / Kg