Herbs

Herbs

Bidanga

₹1,100.00 / Kg

White Sandalwood

₹12,000.00 / Kg

Harida

₹60.00 / Kg

Guluchi

₹350.00 / Kg

Gokhru

₹400.00 / Kg

Gajapippali

₹1,000.00 / Kg

Daru Haldi

₹500.00 / Kg

Champa Kudha

₹1,100.00 / Kg

Chalishapatra

₹600.00 / Kg

Bruddha Taraka Root

₹750.00 / Kg

Brahma Dandi

₹5,000.00 / Kg

Ajmoda

₹120.00 / Kg

Basil Seed

₹600.00 / Kg

Bajramuli

₹400.00 / Kg

Bahada

₹40.00 / Kg

Bacha

₹150.00 / Kg

Ashwagandha Root

₹750.00 / Kg

Apaamarg

₹200.00 / Kg

Anantamul

₹5,000.00 / Kg

Amla

₹220.00 / Kg
0-20 of 73 product